ท่องเที่ยวสายบุญ

ทัวร์ไหว้พระอยุธยาเมืองเก่า
2 วัน 1 คืน

“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก”

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1

พระนครศรีอยุธยา – พระราชวังบางปะอิน – วัดไชยวัฒนาราม – วัดพนัญเชิง – วัดใหญ่ชัยมงคล

mamori-tissue-free

06.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

07.00น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดอยุธยา โดยรถโค้ชปรับอากาศ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนรถ

10.00น.

นำท่านเข้าสู่ พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ และใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนสำหรับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจวบจนกระทั่งเสียกรุงศรีฯให้พม่าปัจจุบัน พระราชวังบางปะอิน อยู่ในความดูแลของ สำนักพระราชวัง และยังใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย แต่ก็ได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ โดยต้องแต่งกายให้สุภาพ

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน

13.30น.

หลังอาหารนำท่านเข้าชม วัดไชยวัฒนาราม ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 เป็นวัดที่ พระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์อุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา โดยทำการจำลองแบบปราสาทนครวัดของเขมรมาก่อสร้าง และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่อง บุพเพสันนิวาส ที่แม่การะเกดพูดถึงบ่อยๆอีกด้วย จนออเจ้าทั่วพระนครต้องตามไปดูให้เห็นกับตา ว่าสวยดังคำที่แม่หญิงกล่าววาจาไว้หรือไม่

15.00น.

จากนั้นนำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต ณ วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยาและมีชื่อเสียงมาก จุดเด่นอยู่ที่ หลวงพ่อโตหรือ เจ้าพ่อซำปอกง ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ศิลปะอู่ทอง และกราบไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

16.00น.

แล้วนำท่านเข้าสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัด จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือเรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ นอกจากนี้ บริเวณ รอบๆ ยังมีมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

17.30น.

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม อโยธยา ริเวอร์ไซด์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2) บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน พร้อมสนุกสนานกับคาราโอเกะ ถึงเวลา 22.00 น.

วันที่ 2

อยุธยา – วัดพระศรีสรรเพชญ์ – วัดมหาธาตุ – ตลาดน้ำอโยธยา –ปลายทาง

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

08.00น.

เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยพร้อมเช็คเอาท์

08.30น.

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่สำคัญสร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเก่าเป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทับที่บริเวณนี้ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือและอุทิศที่ดินเดิมให้สร้างวัดขึ้นภายในเขตพระราชวังและโปรดเกล้าฯให้สร้างเขตพุทธาวาสขึ้น เพื่อเป็นที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

10.00น.

จากนั้นนำท่านชมเศียรพระที่ถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้ ณ วัดมหาธาตุ เป็นอีกวัดที่ใครมาเที่ยวอยุธยาก็ต้องแวะมาสักการะบูชา ซึ่งวัดนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในยุครุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่ 2 วัดมหาธาตุถูกไฟไหม้เสียหายหนักมาก จนทำให้ถูกปล่อยเป็นวัดร้างเป็นเวลานาน จนกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอยุธยา

12.00น.

จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ง ตลาดน้ำอโยธยา ที่นี่จัดรูปแบบตลาดเพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านในสมัยโบราณ จะมีสินค้าหลากหลายทั้ง คาว หวาน ท้องถิ่น มีครบทุกอย่าง และยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ทำด้วย เช่น ป้อนนมแพะ ถ่ายรูปกับเสือ และยังมีการแสดงต่าง ๆ ทั้งการขับเสภา การแสดงพื้นบ้าน ที่จัดเต็มตลอดทั้งวัน

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ตลาดน้ำอโยธยา (มื้อที่ 4) รับเงินสดท่านละ 100 บาท

เลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

14.00น.

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง พร้อมแวะซื้อของฝากที่ระลึก

17.00น.

ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

900 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (2-3 ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top