ท่องเที่ยวเมือจันท์

ทัวร์เมืองจันทบุรี
2 วัน 1 คืน

“น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”

จันทบุรี

วันที่ 1

จุดนัดพบ – จันทบุรี – วัดมังกรบุปผาราม – ตึกแดง – ชุมชนริมน้ำจันทบูร

mamori-tissue-free

05.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน พร้อมรับชุดอนามัยต้านโควิด และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

06.00น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี

11.00น.

นำทุกท่านชม วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮัวยี่) เป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ซุ้มประตูวัด สร้างด้วยศิลปะจีน ลานหน้าวัดด้านนอกเป็นลานโล่งมีสนามหญ้า มีหอแปดเหลี่ยมเคียงคู่กันสองหลัง ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคและหินขัด เป็นลดลายต่าง ๆ สวยงาม -หอแปดเหลี่ยม หลังด้านซ้ายเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงจีนคณาณัติจีนพรต(เย็นบุญ)

จากนั้นเดินทางต่อสู่ ตึกแดง นำท่านย้อนอดีตชมตึกบัญชาการของรัฐบาลฝรั่งเศสในอดีตและพาท่านเลาะเลียบริมทะเลตะวันออกที่สวยที่สุดบน ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน (มื้อที่ 1)

13.00น.

จากนั้น ศึกษาดูงานชุมชนริมน้ำจันทรบูร แต่เดิมเรียกกันว่า “บ้านลุ่ม” เป็นชุมชนเก่าชาวจีนตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดจันทบุรี มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ ยาวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง ประกอบด้วยที่พักอาศัย ร้านค้าชุมชน พิพิธภัณฑ์ ศาลเจ้า เกสเฮ้าส์ รวมถึงร้านอาหาร ร้านขนม และร้านกาแฟน่ารักๆ ให้เลือกนั่งหลายร้าน

16.00น.

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก เคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี หรือเทียบเท่า

18.00น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมบริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน (มื้อที่ 2) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน – อ่าวคุ้งกระเบน – ร้านของฝาก – จุดหมายปลายทาง

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00น.

ออกเดินทางจากที่โรงแรมพัก

10.00น.

จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สีสันโดดเด่น ที่ วัดปากน้ำแขมหนูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาวคล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ

11.00น.

จากนั้นชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรของศูนย์ฯคุ้งกระเบน

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน (มื้อที่ 4)

14.30น.

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง พร้อมแวะซื้อของฝากที่ระลึก

18.00น.

ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

600 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top