ท่องเที่ยวธรรมชาติ

ทัวร์ล่องแพกาญจนบุรี
2 วัน 1 คืน

“แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก”

กาญจนบุรี

วันที่ 1

จุดนัดพบ – กาญจนบุรี – เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ – เฮฟเว่นแคว รีสอร์ท

mamori-tissue-free

06.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

07.00น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยรถโค้ชปรับอากาศ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนรถ

11.30น.

นำทุกท่านเข้าสู่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ (ไม่รวมค่าเช่าชุดไทย) เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.๑๒๔ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน ที่เด่นชัดมากคือการประกาศเลิกทาส เมื่อทาสได้รับความเป็นไทพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่อาศัยและทำมาหากินด้วยตนเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณัติหรือการดูแลของบรรดาเจ้าขุนมูลนายอีกต่อไป พวกเขาต้องดำรงชีวิตให้อยู่รอด พึ่งตนเอง และอยู่ร่วมกับคนสยามทุกหมู่เหล่า การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเหล่านี้นับเป็นรากเหง้าสำคัญของคนไทยในยุคปัจจุบัน

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองมัลลิกา (มื้อที่ 1)

mallika-meal-
mallika-meal-

14.00น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เฮฟเว่นแคว รีสอร์ท (Heaven Kwai Resort) เฮฟเว่นแคว รีสอร์ท แพพักริมน้ำที่ใครมาก็จะต้องติดใจ ด้วยบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว และกว้างขวางของรีสอร์ท แพพักริมแม่น้ำแควน้อยสามารถชมวิวได้ 180 องศา โซนนี้มีทั้งหมด 36 ห้อง สะดวกสบายด้วยห้องน้ำในตัว
หลังเก็บสัมภาระเรียบร้อย ให้อิสระทุกท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในรีสอร์ทที่หลากหลาย มีทั้ง ล่องแพเปียก, Water Park, สระว่ายน้ำ, ตู้อบซาวน่า, ปั่นจักรยาน

18.00น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 2) พร้อมสนุกสนานกับคาราโอเกะ ถึง 22.00 น.

วันที่ 2

เฮฟเว่นแคว รีสอร์ท – น้ำตกไทรโยคน้อย สะพานข้ามแม่น้ำแคว – วัดถ้ำเสือ

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

08.00น.

เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยพร้อมเช็คเอาท์

08.30น.

จากนั้นนำท่านเข้าชม น้ำตกไทรโยคน้อย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาพัง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เหตุที่ได้ชื่อว่าน้ำตกเขาพัง เพราะเกิดบน หน้าผาหินปูนที่พังทลายลงมาจนเกิดโขดหินปูนลดหลั่นกันอยู่ตรงบริเวณเชิงเขา ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตาม ลำธารเล็กๆ ภายใต้ร่มเงาของพันธุ์ไม้ นานาชนิด จากนั้นพาคณะทัวร์ทุกท่านเดินเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ถ่ายรูปคู่กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งตลอดวันจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวชมอย่างม ากมาย เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของกาญจนบุรี หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม ร้านขายสินค้าที่ระลึกบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว

10.00น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็น สถานท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ ของ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยหยาดเหงื่อแรงงาน รวมทั้งชีวิตของเชลยศึกพันธมิตรนับหมื่นคน เพื่อให้ได้มาซึ่งทางรถไฟที่มีความยาวถึง 415 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี ไปสู่ปลายทางที่เมืองทันบูซายัค ประเทศเมียนมา สำหรับใช้ลำเลียงอาวุธ และกำลังพลของญี่ปุ่น เพื่อไปโจมตีเมียนมาและอินเดีย

13.00น.

นำคณะเดินไปยังวัดถ้ำเสือ (วัดไทย-วัดจีน) ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงชุม อยู่ห่างจากเขื่อนแม่กลอง ประมาณ 5กิโลเมตร ทางเข้าวัดต้องผ่านเขื่อนแม่กลอง วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏฐมุข เป็นลักษณะทรงไทย มีลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตา ข้างๆ มีเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาท ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินหรือใช้ลิฟต์ขึ้นไปชมจะมองเห็นวิวทะเลสาบ และเขื่อนแม่กลอง ร่วมทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทาง

14.30น.

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง พร้อมแวะซื้อของฝากที่ระลึก

18.00น.

ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

800 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน (หากห้องพักแบบแพไม่เพียงพอต่อคณะ ทางเราขอเปลี่ยนเป็นห้องพักบนฝั่งแทน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top