ท่องเที่ยววังน้ำเขียว

ทัวร์เขาใหญ่-วังน้ำเขียว
2 วัน 1 คืน

“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”

นครราชสีมา (เขาใหญ่) - วังน้ำเขียว

วันที่ 1

จุดนัดพบ – วังน้ำเขียวฟาร์ม – ศึกษาดูงานสวนลุงไกร – วัดบ้านไร่ 2 – ผาเก็บตะวัน

mamori-tissue-free

07.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน พร้อมรับชุดอนามัยต้านโควิด และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

08.00น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา

10.30น.

เดินทางถึงเดินทางถึง อ.วังน้ำเขียว นำท่าน ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวการเกษตร สวนลุงไกร “สวนแห่งนี้มีผักปลอดสารพิษจำหน่าย ตลอดทั้งปี สวนผักสลัดและผักปลอดสารนานาชนิด บนพื้นที่กว่า 15 ไร่” เฉพาะผักสลัดมีมากถึง 6 สายพันธุ์ อาทิ สลัดแก้ว สลัดคอร์ส กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดลีฟ บัตเตอร์เฮด และอีกมากมาย

11.30น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านไร่ 2 ชมองค์หล่อหลวงพ่อคูณใหญ่สุดในโลก ที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ประสู่อีสาน แหล่งมรดกธรรมและศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ กราบไหว้เป็นสิริมงคล เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย รูปแบบวัดทันสมัยเปิดจุดสักการะสำคัญ 5 แห่ง คือ องค์รูปหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ ไหว้พระเทพพิทยาคมองค์จำลองหน้ารูปหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ และบริเวณวงเวียนเทพวิทยาคมจุติ และบริเวณใกล้เคียงยังมีพระหน้าปรกและเจ้าแม่กวนอิม

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

13.30น.

นำท่าน ชมโรงเพาะเห็ด วังน้ำเขียวฟาร์ม เป็นฟาร์มเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่ปลูกเห็ดมากมายหลากหลายพันธุ์ ทั้งเห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง นอกจากนี้ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเห็ดมากมาย ทั้งเห็ดสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเห็ด เช่นน้ำพริกเห็ด เห็ดดอง น้ำสลัดเห็ด เป็นต้น ตลอดจนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นของฝาก

15.00น.

จากนั้นเดินทางสู่ ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน ร่วมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าจากลูกลานพร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้อย่างงดงาม สูดอากาศสบายๆให้ชุ่มปอดตามอัธยาศัย

16.30น.

นำท่านเดินทางเดินทางสู่ เขาใหญ่ แวะถ่ายภาพบนมุมสูง วิวเขาแผงม้า อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง เส้นแบ่งกั้นวังน้ำเขียว และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

16.30น.

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ออโรร่า รีสอร์ท เขาใหญ่ หรือเทียบเท่า  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่ 2

เขาใหญ่ – พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวด – ซื้อของฝากไร่สุวร- ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ)

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

09.00น.

ให้ทุกท่านเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยพร้อม เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

10.00น.

ออกเดินทางสู่ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 111 เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา วิว 360 องศา บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน (บริการอาหารแบบข้าวกล่อง)

14.00น.

เดินทาง ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) เดิมคือ “ธนะฟาร์ม” ซึ่งเป็นของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต่อมาทางกรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูแล โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านการเกษตร ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก น้ำนมข้าวโพด สดๆ จากทางไร่ ได้ตามอัธยาศัย

 

15.00น.

แวะซื้อของฝากชื่อดัง กระปั๊ปครูต้อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

19.00น.

เดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

700 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (2 ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top