ท่องเที่ยวเมืองปราสาทหิน

ทัวร์เขาใหญ่
2 วัน 1 คืน

“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”

นครราชสีมา (เขาใหญ่)

วันที่ 1

ฟาร์ม Dairy Home – Primo Piazza – เข้าที่พักโรงแรม

mamori-tissue-free

07.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ ทำการลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง พร้อมทั้งรับชุดอนามัยต้านโควิดท่านละ 1 ชุด ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

08.00น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา

10.30น.

เดินทางถึง ฟาร์ม Dairy home ให้ทุกท่านเลือกซื้อ ชิม ผลิตภัณฑ์ อาทิ นมสด ไอศกรีม เบเกอร์รี่ และ กาแฟสด ตามอัธยาศัย

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

13.30น.

เที่ยวชม PRIMO PIAZZA  ได้รับการเนรมิตอย่างพิถีพิถัน  โดยการจำลองสถาปัตยกรรมจากหมู่บ้านโบราณอายุกว่า 500ปี ในแคว้นทัสกานี ประเทศอิตาลี  โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของผืนป่าเขาใหญ่ ปลอดปล่อยความวุ่นวาย แล้วมาเติมเต็มความสุขที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมพร้อมด้วยกิจกรรมและความบันเทิงรอบๆ ลานเพียซซ่า ที่ให้คุณได้อร่อยไปกับการนั่งชิลๆ จิบกาแฟกับเค้กรสกลมกล่อม แล้วปล่อยให้เวลาแห่งความสุขเดินไปอย่างช้าๆ   หรือจะเลือกไปสัมผัสความน่ารักของเหล่าปุกปุย ที่ลัดฟ้ามาจากดินแดนออสเตรเลีย อาทิ เมอริโน่ อัลปาก้า และ ดองกี้   ทั้งหมดนี้พร้อมเติมเต็มความสุข และความประทับใจให้คุณมิรู้ลืม

17.00น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

18.00น.

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่ 2

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม – ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) – ร้านของฝาก จ.สระบุรี

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

08.00น.

หลังรับประทานอาหารเช้า ให้ทุกท่านเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยพร้อม เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

09.00น.

นำทุกท่านเดินทางถึง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ที่วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาว ขนาดใหญ่ ชื่อว่า “พระพุทธสกลสีมามงคล” ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อขาว ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๗.๒๕ เมตร สูง ๔๕ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน ๑๑๒ เมตร ทางซ้ายและทางขวาขององค์พระพุทธรูป

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน (บริการอาหารแบบข้าวกล่อง)

13.00น.

เดินทาง ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) เดิมคือ “ธนะฟาร์ม” ซึ่งเป็นของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต่อมาทางกรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูแล โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านการเกษตร ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก น้ำนมข้าวโพด สดๆ จากทางไร่ ได้ตามอัธยาศัย

 

15.00น.

แวะซื้อของฝากชื่อดัง กระปั๊ปครูต้อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

18.00น.

เดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

600 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (4ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top