ท่องเที่ยวทะเล

ทัวร์พัทยา เกาะล้าน
2 วัน 1 คืน

“ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย   อ้อยหวาน  จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย”

ชลบุรี พัทยา

วันที่ 1

พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน (หาดแสม) – ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

mamori-tissue-free

06.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

07.00น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดชลบุรี

10.00น.

เดินทางถึง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลา

สิ่งที่ต้องเตรียมมา: ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ หมวก ร่ม ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

10.30น.

ลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะล้าน (หาดแสม)

12.00น.

ถึงหาดแสม บริการอาหารกลางวันด้วยเมนูซีฟู้ดสุดอร่อย ณ อนันต์ซีฟู้ด (1)

12.00น.

หลังอาหารให้ทุกท่านได้มีเวลาเล่นน้ำที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการเปลี่ยนรายการไปเข้าชม บ้านสุขาวดีพร้อมทานอาหารกลางวัน+ชมโชว์สุดอลังการที่บ้านสุขาวดี แทน

14.30น.

ลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา

15.45น.

เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.45น.

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารสัมปั้น พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์(2)

20.00น.

นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมพักโรงแรม Royal Twin Palace 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

วิหารเซียน – เขาชีจรรย์ – ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา – แวะซื้อของฝาก – จุดหมายปลายทาง

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00น.

ออกเดินทางจากที่โรงแรมพัก นำท่านเดินทางสู่ วิหารเซียน หรือ อเนกกุศลศาลา เป็นสถานที่รวบรวมวัตถุโบราณของงานศิลปะของไทยและจีน ภายใน จัดแสดง มีรูปปั้นศิลปะจีนต่างๆ เช่น เจ้าแม่กวนอิม ไซอิ๋ว เปาบุ้นจิ้น พระพุทธรูป สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้รูปปั้นจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ฯลฯ

10.00น.

นำท่านเดินทางสู่ เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อ เกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ความสูง 109 เมตร

11.30น.

มุ่งหน้าสู่ ตลาดน้ำ 4 ภาค ย้อนวันวานเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ง ชิมอาหารสตีทฟู้ดกับวิถีชีวิตทั้ง 4 ภาค ของไทย พร้อมกับนั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบก แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

11.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ตลาดน้ำ 4 ภาค (มื้อที่ 4) รับเงินสดท่านละ 100 บาท   เลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

14.00น.

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง พร้อมแวะซื้อของฝากที่ระลึก

19.00น.

ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

500 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง) โรงแรม 4 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top