ท่องเที่ยวพักผ่อน

ทัวร์เพชรบุรี-แก่งกระจาน
2 วัน 1 คืน

“เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม “

เพชรบุรี

วันที่ 1

เพชรบุรี – วัดถ้ำเขาย้อย – สนุกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นภายในรีสอร์ท – นั่งเรือยนต์ชมเขื่อนแก่งกระจาน

mamori-tissue-free

06.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

07.30น.

นำคณะออกเดินทางสู่จังหวัด เพชรบุรี

10.30น.

เดินทางถึงจังหวัด เพชรบุรี นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ที่ประดิษฐานภายในถ้ำ วัดถ้ำเขาย้อย ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปไหว้พระ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลากหลายปาง โดยมีพระพุทธไสยาสน์(พระนอน) เป็นพระประธาน ด้านหลังพระพุทธไสยาสน์มีพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในมณฑปที่สวยงาม อีกทั้งยังมีรู้ปั้นพระเจ้าอู่ทอง, เจ้าแม่กวนอิม, รูปปั้นงู อยู่บริเวณผนังถ้ำด้วย นอกจากนี้ถ้ำเขาย้อยยังเคยเป็นถ้ำที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปักกลดวิปัสสนาเมื่อครั้งพระองค์ผนวช จากนั้นเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

14.00น.

อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย ซึ่งภายในรีสอร์ท มีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นลานกิจกรรมริมน้ำ ที่มีสนามหญ้าไว้ให้นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย  พร้อมเครื่องเล่นทางน้ำสีสันสดใสทั้งสไลเดอร์ที่มีให้เลือกเล่นถึง 2 ตัว สระน้ำเด็ก แทมโพรีนน้ำ ฯลฯ

16.00น.

เตรียมตัวนั่งเรือยนต์ชมรอบอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน  เป็นเขื่อนดินแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีวิวสวยงามไม่แพ้เขื่อนอื่นๆ ชมบรรยากาศรอบอ่างเก็บน้ำ ชมเกาะพลับพลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระราชินีฯ ได้เคยมาประทับ ณ เกาะแห่งนี้ ชาวบ้านเลยตั้งชื่อเกาะว่า “เกาะพลับพลา

17.30น.

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

19.00น.

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ทำกิจกรรมภายในรีสอร์ท – อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม –  แวะซื้อของฝาก – วัดเขาบันไดอิฐ

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

09.00น.

เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยพร้อมเช็คเอาท์

10.00น.

สมควรแก่เวลา เดินทางออกจากที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทาง อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภายในบริเวณแบ่งออกเป็น แดนมหายานเต๋า แดนพุทธเกษตร มีพระพุทธรูป รูปปั้นเทพต่างๆ ในศาสนาฮินดู-พราหมณ์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร แกะสลักจากไม้การบูรหอมจากประเทศจีน องค์สูงใหญ่ที่สุดในโลก สามารถเดินเที่ยวชมจุดที่น่าสนใจค่าง ๆ ในบริเวณได้ต่อเนื่องกัน

12.00น.

อิสระอาหารกลางวัน ณ.ร้านของฝาก
จากนั้นให้ทุกท่านเลือกซื้อของฝาก ร้านของฝากของดังเมืองเพชรเช่น ขนมหม้อแกง

14.00น.

นำท่านเยี่ยมชม วัดเขาบันไดอิฐ เป็นวัดสำคัญของ จังหวัดเพชรบุรี เพราะที่นี่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา แม้ว่าวัดเขาบันไดอิฐจะตั้งอยู่ภายในบริเวณภูเขา แต่ก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามวิจิตรของสถาปัตยกรรม และคุณค่าของศิลปะ วัตถุทางศาสนาต่างๆ ที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำ สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านเรื่อยมา

15.00น.

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง

18.00น.

เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

700 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (2-4ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top