ท่องเที่ยวพักผ่อน

ทัวร์เพชรบุรี-หัวหิน
2 วัน 1 คืน

เพชรบุรี - หัวหิน

วันที่ 1

จุดนัดพบ – หัวหิน – สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava – เข้าที่พัก

mamori-tissue-free

06.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

08.00น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11.00น.

เดินทางถึง สวนน้ำ Vana Nava สวนน้ำที่ได้รับการออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติและถูกสร้างภายใต้แนวความคิด“วอเตอร์ จังเกิ้ล” แห่งแรกในเอเชีย มีการผสมผสานระหว่างความเป็นสวนน้ำและป่าเมืองร้อนเข้าด้วยกัน เนรมิตพื้นที่โล่งใจกลางเมืองหัวหิน 20 ไร่ ให้ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ทั้งใหญ่และเล็กกว่า 200,000 ต้น ปลูกแทรกไปกับสไลเดอร์และเครื่องเล่นมาตรฐานระดับโลก 20 ชนิด เพื่อพลิกโฉมนิยามของคำว่าสวนน้ำ รวบรวมสุดยอดความบันเทิงสำหรับครอบครัวและกิจกรรมไลฟ์สไตล์นานาชนิดไว้อย่างครบครัน

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยงแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน ณ ห้องอาหารภายในสวนน้ำ Vana Nava (มื้อที่ 1)

16.30น.

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Wora Wana 4* (เขาตะเกียบ) หรือเทียบเท่า

17.30น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ นาวีภิรมย์ แบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่ 2)

วันที่ 2

อุทยานราชภักดิ์ – ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ – ร้านของฝาก – จุดหมายปลายทาง

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.30น.

ออกเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก

09.00น.

เดินทางถึงอุทยานราชภักดิ์ซึ่งตั้งประดิษฐานบูรพระกษัตริย์ 7 พระองค์เพื่อจากรึกถึงวีรกรรมและพระราชกรณียกิจของกษัตริย์สยาม

10.30น.

นำท่านเดินทางเยี่ยมชม หมู่บ้านชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่า นำท่านล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี อุดหนุนสินค้าของฝากจากทะเล “หมึกไข่แดดเดียว” ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสและซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร แบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน (มื้อที่ 4)

13.30น.

แวะซื้อของฝาก ระหว่างทางกลับ

17.00น.

เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

500 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (4ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top