ท่องเที่ยวทะเล

ทัวร์เมืองระยอง
2 วัน 1 คืน

“ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก”

ระยอง

วันที่ 1

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาปลวกแดง – วัดละหารไร่ – ถนนยมจินดา

mamori-tissue-free

06.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

07.00น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดระยอง

10.00น.

นำทุกท่าน ศึกษาดูงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์และการประมง โดยมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง และจัดเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยให้ราษฎรยืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี เลี้ยงแล้วส่งลูกคืน

11.30น.

จากนั้นนำท่านสู่ วัดละหารไร่ วัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของจังหวัดระยอง เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคตะวันออก หลวงปูทิม อสริโก เป็นพระอาจารย์ผู้มีคาถาวิชาด้านความศักดิ์สิทธ์จนเป็นที่น่านับถือกราบสักการะรูปหล่อหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ เสริมบุญบารมี

12.30น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน

 

14.00น.

จากนั้นย้อนอดีตของเมืองระยองที่ ถนนยมจินดา เป็นถนนเก่าแก่ที่ทอดตัวยาวขนานไปกับแม่น้ำระยองเป็นแหล่งการค้าและเศรษฐกิจแห่งแรกของเมืองระยองภายในถนนยมจินดานี้ นอกจากจะมีบ้านเรือนเก่าในสมัยก่อนที่อนุรักษ์ไว้ ยังมีพิพิธภัณฑ์เมืองระยองที่แสดงความเป็นมาของจังหวัดระยอง รูปถ่ายเก่าๆ ข้าวของเก่าๆ ที่น่าหลงใหลอีกด้วยค่ะ เราสามารถเดินชมตึกเก่าๆ บ้านเรือนเก่าๆ และภาพบรรยากาศของเมืองเก่าที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ วิถีชีวิตของผู้คนที่ผ่านกาลเวลาและสืบทอดมายังรุ่นลูกหลาน รอยยิ้มของชาวชุมชนและน้ำจิตน้ำใจที่ยังคงมีให้กันอยู่ซึ่งอาจหาได้ยากจากยุคสมัยนี้

16.00น.

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก เคียงทะเลรีสอร์ท จ.ระยอง (พักห้องละ 4 ท่าน)

17.30น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมบริการปาร์ตี้คาราโอเกะถึงเวลา 22.00 น.และบริการซอฟดริ้ง น้ำแข็ง+โซดา+น้ำอัดลม ให้กับทุกท่าน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ระยอง – ทุ่งโปรงทอง – ร้านของฝาก

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

09.00น.

ออกเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก

10.00น.

เข้าชม ทุ่งโปรงทอง บริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแสซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยต้นโปรงที่ขึ้นเรียงรายกันนับพันนับหมื่นต้น มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาโดยเฉพาะยามที่มีแสงพระอาทิตย์ฉาบทาลงมาที่ทุ่งแห่งนี้ สะท้อนใบของต้นโปรงให้กลายเป็นสีเหลืองทองอย่างสวยงาม ที่นี่จึงได้ชื่อเรียกว่าทุ่งโปรงทอง

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน

13.30น.

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง พร้อมแวะซื้อของฝากที่ระลึก

17.00น.

ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

700 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (4 ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top