ท่องเที่ยวเมืองเก่า

ทัวร์เมืองสุพรรณบุรี
2 วัน 1 คืน

“เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม”

สุพรรณบุรี

วันที่ 1

สุพรรณบุรี – วัดไผ่โรงวัว – วัดป่าเลไลยก์ –วัดแค– วัดพระนอน –หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

mamori-tissue-free

05.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน พร้อมรับชุดอนามัยต้านโควิด และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

06.00น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี

09.00น.

เข้าสักการะ ไหว้พระเสริมสิริมงคล ณ วัดไผ่โรงวัว สร้างเมื่อ พ.ศ.2469 เดิมเป็นสำนักสงฆ์บนพื้นที่ 20ไร่ ปัจจุบันพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมด 248ไร่ (วัดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดโพธาราม) หลวงพ่อขอม ได้ดำเนินการก่อสร้าง พระพุทธโคดม เป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมี พระธรรมจักร หล่อด้วยทองสำริดใหญ่ที่สุดในโลก ฆ้องและบาตร ใหญ่ที่สุดในโลกพระวิหารร้อยยอดรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

10.30น.

จากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง วัดป่าเลไลยก์ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นวัดสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ ร่วมสักการะ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทอง เดิมเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างไว้กลางแจ้งอย่างพระพนัญเชิงสมัยแรกต่อมาได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมใหม่ และทำเป็นปางป่าเลไลยก์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 36องค์ ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน

13.00น.

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ วัดแค วัดนี้มีโบราณวัตถุที่น่าสนใจ คือ พระพุทธบาทสี่รอย ทำด้วยทองเหลือง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดี เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ภายในวัดนี้มีต้นมะขามใหญ่วัดโคนต้นโดยรอบได้ประมาณ 10เมตร เชื่อกันว่าขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขามจากต้นมะขามต้นนี้ให้เป็นตัวต่อตัวแตนจากขรัวตาคง

14.30น.

จากนั้นนำท่านเข้าสักการะ วัดพระนอน สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนภายในวัดมี อุทยานมัจฉา อยู่บริเวณริมน้ำหน้าวัดมีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์สลักจากหิน มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่น คือ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในลักษณะนอนหงายขนาดเท่าคนโบราณยาวประมาณ 2เมตร ลักษณะคล้ายกับพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งใน Unseen Thailand อีกด้วย

16.00น.

แล้วนำทุกท่านเข้าชม หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  คือสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราว และรูปแบบวิถีชีวิตของคนในชนบท รูปแบบที่กำลังจะเลือนหายไปหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เป็นสถานที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตชาวนาชนบทไทยดั้งเดิม ภาพการทำนาที่ไม่ใช้เครื่องจักรทันสมัย พร้อมสัมผัสงานฝีมือและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สะท้อนให้เห็นได้จากกลุ่มหมู่บ้านชาวนาไทยและแบบเรียบง่าย (ไม่รวมค่าชมโชว์+นั่งเกวียน)

18.00น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน พร้อมสนุกสนานกับคาราโอเกะ ไม่เกิน 22.00 น.

20.00น.

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก K2 GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ –ตลาดสามชุก –จุดปลายทาง

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) (ข้าวกล่อง+เครื่องดื่ม)

08.00น.

หลังรับประทานอาหารเช้า ให้ทุกท่านเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยพร้อม เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

09.00น.

นำทุกท่านออกเดินทางสู่ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ เข้าชมโซนปลาน้ำจืด ภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลาสวยงามและพันธุ์ปลาหายากและสัตว์น้ำเค็ม ทั้งพันธุ์ปลาไทย และพันธุ์ปลาต่างประเทศกว่า 50 ชนิด ตู้ปลาขนาดใหญ่สวยงาม และมีอุโมงค์ความยาว15 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรก ของประเทศไทย และยังมีบ่อจระเข้ มีจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยขนาด 1.5- 4.0 เมตร กว่า 60 ตัว

11.00น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ภาพอดีตที่ยังคงอยู่ แม้เวลาจะผ่านไปแสนนาน เป็นตลาดเก่าที่สร้างด้วยไม้เรียงติดกัน อยู่ริมฝังตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ด้วยความร่วมมือกันของชุมชน ทำให้ตลาดสามชุก เป็นตลาดโบราณที่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆตลาดที่มีอายุเก่าแก่ ได้กลับมาค้าขายกันเช่นอดีต โดยปรับปรุงดูแลและยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมเมื่อนับร้อยปีมีทั้งร้านอาหารและ ขนมของ ฝากที่น่าสนใจ

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ตลาดสามชุก (มื้อที่ 4) รับเงินสดท่านละ 100 บาท เลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

14.00น.

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง พร้อมแวะซื้อของฝากที่ระลึก

17.00น.

ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

500 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top