ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์

ทัวร์กรุงเทพฯ
2 วัน 1 คืน

“กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย”

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1

วัดพระศรีรัตนมหาศาสดาราม – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช –วัดสุทัศนเทพวราราม– วัดสระเกศ – ไอคอนสยาม ชมโชว์น้ำพุ The Icon Multimedia Water Features

mamori-tissue-free

06.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

07.00น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ

09.00น.

นำท่านเข้าสักการะ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นวัดที่โปรดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วัดพระแก้วเป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง และเป็นวัดที่มีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยามประดิษฐานอยู่ เป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล แต่ในวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

10.30น.

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ วัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอน พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท และเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนวดเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งชาวต่างชาติที่ มาเที่ยวไทย นิยมมาเรียน และใช้บริการ

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการอาหารเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน

13.30น.

หลังอาหารนำท่านเข้าชม วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี ใช้เวลาสร้าง 3 รัชกาล เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 6 วัดของไทยเท่านั้น เป็นวัดประจำของในหลวงรัชกาลที่8 ฝั่งตรงข้ามจะเป็นเสาชิงช้า สัญลักษณ์สำคัญของกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีตำนานเรื่องเปรตวัดสุทัศนแห่งนี้อีกด้วย

15.00น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) อยู่นอกกำแพงเมือง ริมคลองมหานาค ตรงที่บรรจบกับคลองบางลำพู เดิมเป็นวัดเก่าชื่อว่า “วัดสะแก” ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระราชทานนามว่า “วัดสระเกศ” ส่วนเจดีย์ภูเขาทองนั้นเริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงเลียนแบบมาจากภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับพระราชทานนามว่า “บรมบรรพต”

17.00น.

แล้วนำท่านเข้าสู่ ไอคอนสยาม อภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต มูลค่า 54,000 ล้านบาท สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นำเสนอในรูปแบบของความวิจิตรล้ำสมัย หลอมรวมเป็นที่สุดของเอกลักษณ์และวิถีไทยอันสง่างาม พร้อมกับคัดสรรสิ่งที่ดี่ที่สุดของโลก มารวบรวมไว้ ณ ที่แห่งเดียวกัน ทั้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ เครื่องสำอาง รวมทั้งของกินที่ขึ้นชื่ออย่างมากมาย นำท่านเข้าสู่ โซน สุขสยาม คือจุดหมายใหม่ของชาวไทยและชาวโลก เป็นแหล่งรวมสิ่งดีงามจากทั่วประเทศไทยทั้งงานศิลปะ หัตถกรรม เวชศาสตร์ การแสดงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอาหารอร่อยจาก 77 จังหวัดทั่วไทยด้วย

รับบริการอาหารค่ำ ณ ไอคอนสยาม (มื้อที่ 2) รับเงินสดท่านละ 100 บาท อิสระเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

18.30น.

นำท่านชมโชว์ The ICONIC Multimedia Water Features (โชว์ระบำสายน้ำ ประกอบแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย) คือ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของไอคอนสยาม เป็นการแสดงระบำสายน้ำแบบเต็มรูปแบบ ทั้งแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ตลอดความยาวของน้ำพุกว่า 400 เมตร และที่สำคัญ นี่คือน้ำพุที่มีระยะทางยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

19.30น.

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก แกรนด์ ฮาร์เวิร์ด หรือ เทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

วัดอรุณราชวราราม – วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – จุดปลายทาง

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.00น.

เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยพร้อมเช็คเอาท์

08.30น.

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าริมน้ำเจ้าพระยา ถือเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดมะกอก และเป็นวัดประจำของรัชกาลที่ 2 จุดเด่นอีกอย่าง คือ พระปรางค์วัดอรุณฯ เป็นสถาปัตยกรรมไทยโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถือได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่สง่าและโดดเด่นที่สุด นอกจากนี้ยังมีพระปรางค์รองอีก 4 ปรางค์ ซึ่งได้รับการบูรณะเสมอมา

10.00น.

จากนั้นนำท่านชม วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดกัลยาณมิตร วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีคติความเชื่อโด่งดังในเรื่องการขอพรให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และมีมิตรไมตรีที่ดี เมื่อมาถึงแล้วเราก็ตรงไปสักการะ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ องค์พระมีสีเหลืองทองอร่ามทั้งองค์ พร้อมด้วยเครื่องสักการะอันได้แก่ ธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่ และดอกไม้พวงมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณภัตตาคาร (มื้อที่ 4) บริการอาหารเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน

13.30น.

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง พร้อมแวะซื้อของฝากที่ระลึก

17.00น.

ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

800 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 4มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (2-3 ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top