ท่องเที่ยวใกล้กรุง

ทัวร์เมืองราชบุรี
2 วัน 1 คืน

“คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี”

ราชบุรี

วันที่ 1

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี – วัดมหาธาตุ – วัดอรัญญิกาวาส – อุทยานหินเขางูธารน้ำร้อนบ่อคลึง

mamori-tissue-free

05.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ช่วยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

 

06.30น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดราชบุรี

09.00น.

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี แหล่งประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของชาวราชบุรี ต้องการให้เป็นศูนย์การศึกษา อนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติที่จะสนองความต้องการของประชาชนและ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงตามแนวทางการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมัยใหม่

10.00น.

วัดมหาธาตุ  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง เดิมเรียกว่า “วัดหน้าพระธาตุ” “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

11.00น.

กราบสักการะขอพร ไหว้พระนอนองค์ใหญ่ วัดอรัญญิกาวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล พระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีความเก่าแก่เท่ากับพระปรางค์ ถือว่าเก่ามากเลยนะคะ 532 ปีมาแล้ว แต่เดิมเป็นหินทรายสีแดง แต่ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เป็นการบูรณะซ่อมแซมใหม่ โดยการสร้างครอบองค์จริงอีกชั้น

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน

13.30น.

อุทยานหินเขางู เดินเลียบสะพาน ชมวิวริมน้ำ เป็นอุทยานหิน สวนป่า ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8  กิโลเมตร แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี

15.00น.

นำทุกท่านออกเดินทางต่อ เพื่อไปแช่น้ำร้อนแบบสบายๆ ที่ ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นธารน้ำร้อนที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปี เขาว่ากันว่า ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์ มีอุณหภูมิอยู่ในระดับประมาณ 120 -136 องศาฟาเรนไฮต์ และถือว่าเป็นธารน้ำร้อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพ ฯ มากที่สุดอีกด้วย

17.00น.

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ภูผาผึ้งรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

18.00น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8 – 10 ท่าน พร้อมสนุกสนานกับคาราโอเกะถึงเวลา 22.00 น.

วันที่ 2

พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง – บ้านหอมเทียน – วัดหนองหอย

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

08.00น.

เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยพร้อมเช็คเอาท์

08.30น.

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านสักการะ พระพิฆเนศองค์ที่ใหญ่ที่สุดในแนวเทือกเขาตะนาวศรี  องค์พระพิฆเนศมีสีดำสะท้อนแสงแวววาว หน้าตักกว้าง 9 เมตรสูง 12 เมตร ซึ่งนับว่าเป็น พระพิฆเนศที่ใหญที่สุดในสวนผึ้ง และได้รับความศรัทธาในเรื่อง “ความรู้ปราดเปรื่อง” ซึ่งประดิษฐานตระหง่านท่ามกลางหุบเขาสวยงาม

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไป บ้านหอมเทียน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้กับการมาสวนผึ้ง ใครอยากเดินถ่ายรูปกับมุมสวยๆ อยากหาซื้อเทียนไปฝากคนทางบ้าน อยากซื้อเสื้อยืดเพ้นท์สดที่มีตัวเดียวในโลก หรือชมวีธีการทำเทียน ได้ตามใจชอบ

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8 – 10 ท่าน

13.00น.

นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม วัดหนองหอย เป็นที่ตั้งของ (เขาพระใหญ่) ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดที่มีผู้ศรัทธานิยมมาไหว้พระกันมาก เป็นที่ล่ำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขออะไรก็จะได้ดังใจปราถนา

14.00น.

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง พร้อมแวะซื้อของฝากที่ระลึก

18.00น.

เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

500 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top